« Svaneke Købmandshandel 2005-2011 | Main | Meget mere materiale om Madvig »

22 januar 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Flemming Bech

Hej
Er i gang med at skanne billeder mv. vedr. Svanekeaktørerne ind.
Erik Peters har taget billeder ved en del af vores forestillinger - han kan bare ikke finde dem. Han mente, at han måske havde afleveret dem til Svk's venner. Kender I noget til det ?

Mvh
Flemming Bech

Kjeld Brandt

Det vil jeg straks spørge rette vedkommende om.
Du er også velkommen til at kontakte mig direkte på email
[email protected]

Kjeld Brandt

-----Oprindelig meddelelse-----
From: Kjeld Brandt
Sent: Sunday, June 05, 2011 6:52 PM
To: SørenLindgaard ; Flemming Larsen
Subject: Svanekeaktørerne

Hej
Er i gang med at skanne billeder mv. vedr. Svanekeaktørerne ind.
Erik Peters har taget billeder ved en del af vores forestillinger - han kan
bare ikke finde dem. Han mente, at han måske havde afleveret dem til Svk's
venner. Kender I noget til det ?

Mvh
Flemming Bech

Kære fleming Bech !
Jeres projekt lyder rigtig spændende.
I byforeningens arkiv ( database) er der en stor samling billeder, specielt
fra fotograf Myhres tid ca.1900, men også fra nyere tid.
Det kunne blive et scoop, hvis I kunne finde fre til Erik Peters
billeder -jeg husker ikke at vi har modtaget noget fra erik P. - men hvem
véd ?
Du er velkommen til at se,hvad der er i Databaserne.
kontakt mig eller Søren Lindgård eller mig ( tel. 56499028 )
venlig hilsen flemming.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)