« Svaneke Skakklub | Main | Tilladelse til etablering af ny dækmole i Svaneke Havn »

15 april 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bent Hansen

Man kan läse hvem som sidder i bestyrelsen men er det ikke muligt at i også kan lägge et gruppebillede ud på hjemmesiden så man kan se den samlede bestyrelse.

Kjeld Brandt

Måske?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)