« Byvandring i Svaneke sommeren 2011 | Main | »

20 maj 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Søren Dyrby Schou

Jeg kan også sagtens huske Østbornholm, som altid gik tæt forbi Randkløveskaaret, da kaptajnen havde hjemme her, kan ikke lige huske hele historien? Far Ole Schou kendte skipperen og fortæller, at han har prøvet at blive trukket i et tov efter skuden. Vi fra Randkløve hotellet hentede også varer på havnen i Svaneke fra eks. Heering kbh, vin etc og mange andre ting, marmelade, mayonaise mmm i 10 liters spande.

Søren Dyrby Schou

Kan godt huske jeg som knægt i slut 1950´erne/start 60´erne stod ved Skaaret og så på i kikkert sammen med far, når Østbornholm gik forbi tæt under land mellem Randkløve og Harald havn.

Søren Dyrby Schou

Mener også at der idag d. 24.05.2011 på TV2 Bornholm kommer 2. afsnit af " Livlinien" med vores skibsforbindelser til kbh mv tidsrummet fra 1910 - ? 1.ste afsnit var særdeles interessant.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)