« Angående nye ideer til anvendelse af Svaneke havn … | Main | Svaneke havde stemmer nok fra start »

20 maj 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Søren Dyrby Schou

Kjeld Brandt Jacobsen er stærkt savnet her for tiden. Get well soon, Kjeld.

Bent Hansen medlemsnr. 909

Hej venner hvorfor kan jeg ikke længere kigge i jeres album her på siden

Eigil Jensen

Hej Bent
Det skulle du meget gerne kunne nu igen.
Vores blog har været slettet, men er oppe igen.
Venlig hilsen
Eigil

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)