« Svaneke havn | Main | Svaneke Fyr skal sælges »

02 juni 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Erik Frederiksen

Fantastiske billeder ...
Nogle gange kunne man ønske sig lidt større bakker her i byen - eller have vinger ...

Søren Dyrby Schou

Ja, det var en fornøjelse at komme til vejrs. Hele huset blev nu også malet og noget træværk blev udskiftet også. Malermesteren var Finn Pihl, Nexø. En gammel skole og bordtennis kammerat. Retfærdigvis ejes huset stadig af min mor, Inger Marie Dyrby Schou, men vi deler den store kasse, jeg bor nedenunder, og det fungerer rigtig godt. Huset er godt disponeret til det.

Søren Dyrby Schou

Huset er faktisk ikke så gammelt, det blev nybygget i 1976, efter alle de lokale " forskrifter". Mine forældre byggede det da Hotel Randkløve blev solgt til Dybeck i 1976. Synes det passer godt ind. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)