« Anden byvandring med skibsfortælling | Main | Pumperne ved Parkvej »

24 september 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

birte skot-hansen

God henvendelse. Men på mig virker det da helt forkert, hvis det er en tilfældig ansat i teknik- og miljø, der skal vende denne "problematik?" Dette kan der endnu engang komme en masse bureaukrati ud af. Men hvor svært kan det da være at indse, at selvfølgelig skal Svanekes Venner være repræsenteret i havnens brugerråd. Det kan IKKE kun være en administrativ beslutning! Vil da spændt afvente et svar på denne henvendelse.

birte skot-hansen

Og dermed lever ALLE foreninger/brugerråd(uanset navn), der arbejder for Svaneke by OG havn, lykkeligt til deres dages ende! Regionskommunens teknik-og miljø fandt alligevel frem til en finurlig og da heldigvis også fornuftig forklaring, så denne "sag" kunne "lande," hvor den nu er!
Go' arbejdslyst til alle de frivillige, der forhåbentlig også kan samarbejde, uanset hvilken forening eller råd, de sidder i.

Søren Dyrby Schou

Tror da lige at formanden og Birthe foregriber sagens formulering. Jeg kan ikke se at Svaneke´s venner primært er hjemmehørende PÅ havnen?
mvh

Kjeld Brandt

Er havnen ikke en del - en vigtig del - af Svaneke?????
De mener jeg. Kommer der mere end andre steder i byen. Værd at passe godt på.

Søren Dyrby Schou

Og du har ikke tillid til at Fællesrådet kan beskytte de interesser? Synes det lyder som såret forfængelighed. Mest formanden og Birthe´s skriblerier. Det er jo ikke sådan, at Svaneke ikke er repræsenteret?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)