« Liv i Svaneke året rundt | Main | Udsigt fra Kjøssebænkjen forbedret »

30 oktober 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ann Vibeke Knudsen

Hej- man skal jo være heldig, hvis det lykkes at identificere brudeparret, men fotograferne Magdalene Hansen og Johannes Ladegaard havde atelier sammen i Nexø fra 1916-1931. Så er perioden hvor billedet er taget i hvert fald på plads.
På denne hjemmeside kan man få oplysninger om de bornholmske fotografers virkeperioder - og evt. selv supplere med sin viden: www.philip-kofoed.dk/fotoklub/viewph.asp?action=edit&id=24 - hent også gode informationer på Philip Kofoeds egen hjemmeside.

Morfar65

Jeg har tänkt en del på billedet og med tanke på at det er Nexö fotografer som har taget billedet skulle det ikke forbavse mig om det er slägt til min kone på hendes fars side han hed Ernst Andersen og han havde en bror som hed Henry Andersen samt et par söstre som hed Ada og Mary og enligt hvad jeg kan huske så kom den slägt fra Balka. Henrys sön Peter bor vist nok stadig i huset på Söndre Landevej mellem Nexö og Balka.

Med Venlig Hilsen
Bent Hansen

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)