« Tre nye skolebilleder | Main | Så starter vi igen på Arkivet ... »

26 oktober 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jan Elleby

Hvornår er billedet taget, og hvorhenne? Jeg tror at Inge er identisk med: Inge Margrethe Madsen f.Elleby, f.14. december 1948 og Birgit er identisk med Birgitte Irene Elleby f. 7. feberuar 1945 - d. 18. september 1985. Ret mig gerne hvis jeg tager fejl, og modtager gerne flere oplysninger.

mvh
Jan Elleby

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)