« Udsigt fra Kjøssebænkjen forbedret | Main | Nyheder og Radon - myten om den skjulte dræber »

03 november 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Niels-Holger Larsen

KulturarvBornholm ønsker tillykke med 60 års jubilæet. Den sidste købstad i Danmark, der fik rindende vand - det er tankevækkende.
Det er ikke derfor vandtårnet er bygningsfredet - det skyldes arkitekten Jørn Utzon.
Men man har nok glemt Pumpestationen i Listed - eller været usikker på om også Utzon havde tegnet denne. Det er der nu slet ingen tvivl om, og der arbejdes på at få fredningen af vandtårnet udvidet med pumpestationen.
I ovenstående artikel er der ikke billede af Utzons Pumpehus. Den kan nu ses i en lille artikel på wwww.kultuararvbornholm.dk - http://kulturarvbornholm.dk/site/388/

Med venlig hilsen
Niels-Holger Larsen

Chester Lee

Meget informativ artikel. Jeg kan virkelig godt lide en masse. Jeg håber at se mere af dine indlæg. Tak for at dele denne side.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)