« Anmeldelse af en facebookside: www.facebook.com/Arvegods | Main | Så nærmer premieren sig!!! »

08 november 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Niels-Holger Larsen

Ja, den glæder vi os til! - Eigil.
Nogen synes hønnu sypen kan blive lidt for sød eller vammel. Det kan man "bryde" med en slat malurtbitter i - man prøver sig bare frem.
Jeg kan nu godt anbefale at dyppe kommenskringlerne i hønnu syp.
Hvis man ikke bryder sig så meget om kommensmagen fra Brøndumsnapsen - så brug en klar Brøndum, eller blot en god vodka - det går fint!
Venlig hilsen fra Niels-Holger Larsen, der allerede glæder sig til jul!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)