« Glædelig Jul og Godt Nytaar | Main | Benzinstandere i Svaneke 2. »

05 januar 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Søren Dyrby Schou

Finn B. Nielsen i Storegade, værksted og Gulf tank. Han lukkede benzinsalget før han lukkede værkstedet ifm krav om udskiftning/nedgravning af bedre tanke på et tidspunkt efter 1976? Spørg ham, han har ganske givet også billeder fra tiden.
mvh
Søren

Søren Dyrby Schou

Hey Kjeld.
Har lige snakket med Finn og Ragna, de købte jo så altså Viggo Christensen´s vognmands forretning i 1970, først var der Gulf tank og i 1978 gik det over til Q8 - lukkede tanken i 2004. Du er velkommen til at kontakte ham for evt billeder. I går jo til gymnastik sammen hører jeg: :-)
Søren/Vestergade.

Bent Hansen

Hej Sören, kan jeg få dig til at overbringe en hilsen til Finn. B. Nielsen, du kan jo spörge ham om han kan huske Bent fra den gamle Prästegård, det var ofte at jeg fik lov at köre med ham når han var ude med Falcks kranbiler

Søren Dyrby Schou

Hello Bent - Jeg paster det du skrev i en mail til Finn. Ellers kan han findes i " bogen" eller via Eniro under Finn Nielsen, Skippergade 1, 3740. Svaneke.
Hilsen
Søren/Vestergade 2.a.

Bent Hansen

Tak Sören.

Hilsen Bent

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)