« Find Julemanden AFLYST | Main | Arrangementer marts 2022 »

10 januar 2022

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Beverley Atkinson

Hello,
Jeg elsker Danmark, Bornholm, specielt Nexø Svaneke og Rønne, på grund af familien 1840 - 1850.
Det skulle glæder mig meget at høre fra Dem. Familien navner er Grønholdt, tilknyttet med Lou, Møller Nansen.

Jeg var der for mange år siden. . . bar jeg kunne rejse tilbage. venlige hilsene,
Bev Atkinso

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)